Thiên kiến xác nhận (Confirmation Bias)

confirmation-bias

Hiểu rõ về thiên kiến xác nhận Hành vi hướng suy nghĩ để củng cố quyết định mình mong muốn thường được gọi là “Confirmation Bias” trong tiếng Anh. Đây là hiện tượng khi người ta tìm kiếm, tập trung vào hoặc chấp nhận thông tin và chứng cứ chỉ những điều họ đã tin […]

Hiệu ứng Dunning-Kruger – Ảo tưởng về sức mạnh

Dunning

Trong Thiên Long Bát Bộ, Mộ Dung Phục là một trang tuấn kiệt, võ công cao cường, dòng dõi vương thất nước Đại Yên, lại giỏi cả cầm kì thi họa. Lại có biểu muội là Vương Ngữ Yến xinh đẹp bên cạnh. Có thể nói là trai tài gái sắc. Mộ Dung Phục từ bé […]