Bài viết đầu tiên của tôi

Bắt đầu vào đời với suy nghĩ cơm áo gạo tiền và vô vàn thứ khác. Cuộc đời nó mới chính thức bắt đầu từ đây.

Leave a Reply